Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 

Edycja XVI

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
Organizacja procesu terapeutycznego
Metoda Dobrego Startu
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy psychologicznej
ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej
Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową
Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Absolwent będzie mógł pracować jako  terapeuta pedagogiczny - „specjalista” udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyska umiejętności i kompetencje m.in. do: prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym..

 

3 semestry - 430 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.000 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.