Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
„Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

Edycja IV

Prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci
Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci
ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
Zaburzenia mowy u dzieci
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka
Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym
Deficyty sensoryczne u dzieci
Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci
Zaburzenia psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Tiki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci
Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania
Wczesna interwencja w autyzmie
Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

 

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

 

Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

 

Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii (pielęgniarstwa i fizjoterapii).

 

3 semestry - 400 godzin

 

Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.

 

Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

 

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.