slideshow

Muzyka i plastyka w szkole


Edycja XV

Podstawy wiedzy o muzyce
Psychopedagogika twórczości
Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Podstawy wiedzy o sztuce plastycznej
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Metody i formy arteterapii (muzyka)
Metody i formy arteterapii (plastyka)
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
Emisja głosu w śpiewie
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania muzyki i plastyki w szkołach. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenie kół zinteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.
 
 
3 semetry - 430 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.