slideshow

Geografia

 
EDYCJA XI
 
Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna
Geografia społeczno-ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
Geologia
Geografia regionalna z elementami geografii kultur
Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia krajobrazu
Kartografia i topografia
Teledetekcja i GIS
Astronomiczne podstawy geografii
Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do  nauczania geografii w szkołach.
 
 
3 semestry - 405 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
 
Semestr letni 2017/2018:
 
Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.