NOWE

slideshow

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja

osób z niepełnosprawnością intelektualną

 
Edycja XIX
 
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Diagnostyka psychopedagogiczna
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
Specyfika zaburzeń rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Aktywność społeczna i ruchowa uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej.
Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej.
Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
Metody i formy pracy z uczniami z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej
Dydaktyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Metoda Dobrego Startu
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.
 

UWAGA! NOWE!

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

 
 
3 semestry - 420 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
 
Semestr letni 2017/2018:
 
Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.100 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.