slideshow

Resocjalizacja i socjoterapia

 
 
Edycja XI
 
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Diagnostyka psychopedagogiczna
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
Pojęcie, stadia i typologie niedostosowania społecznego
Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
System dydaktyczny w resocjalizacji i socjoterapii
Dydaktyka kształcenia resocjalizacyjnego i socjoterapii
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.
 
 
3 semestry - 420 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.