slideshow

Przygotowanie pedagogiczne

 
Edycja XVI

Pedagogika
Psychologia
Dydaktyka ogólna
Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
Kulturowe podstawy edukacji
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Emisja głosu
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Pedagogika działań edukacyjnych
Diagnoza wyników kształcenia
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.
 
 
3 semestry - 405 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2017 r.
Zakończenie zajęć: 18 sierpnia 2018 r.
 
 
Semestr letni 2016/2017:
 
Rozpoczęcie zajęć: 11 lutego 2017 r.
Zakończenie zajęć: 15 stycznia 2018 r.
 
Koszt studiów: 1.000 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.