slideshow

Przygotowanie pedagogiczne

 
Edycja XVIII

Pedagogika
Psychologia
Dydaktyka ogólna
Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania
Kulturowe podstawy edukacji
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Emisja głosu
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Pedagogika działań edukacyjnych
Diagnoza wyników kształcenia
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.
 
 
3 semestry - 405 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 24 sierpnia 2019 r.
 
 
Semestr letni 2017/2018:
 
Rozpoczęcie zajęć: 24 lutego 2018 r.
Zakończenie zajęć: 5 stycznia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.000 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.