slideshow

Logopedia

 
Edycja V
 
Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Współczesne metody badania narządu słuchu
Mózgowe mechanizmy mowy
Fonetyka i fonologia
Nauka o języku. Wybrane zagadnienia
Emisja głosu
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
Metody terapii pedagogicznej wspierające rozwój mowy
Diagnoza i terapia logopedyczna
Terapia dyslalii
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych - diagnoza i terapia
Metody wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka
Niepłynność mowy w aspekcie psychologicznym
Niepłynność mowy w aspekcie logopedycznym
Pedagogika specjalna
Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
Zaburzenia mowy u dorosłych - afazja, dysartria
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym cun i komunikacja alternatyna
Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
Organizacja procesu terapeutycznego
Logorytmika
Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Etyka personalistyczna w szkole
Praktyka
 
 
Cel kształcenia:
 
Przygotowanie absolwentów studiów podyplomowych do samodzielnego wykonywania zawodu logopedy.
 
 
Opis absolwenta:
 
Uzyskane podczas studiów podyplomowych kwalifikacje dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (respektowane zarówno w placówkach medycznych jak i oświatowych)..
 
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe logopedia jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich (II stopnia).
 
 
4 semestry - 620 godzin
 
 
Rozpoczęcie zajęć: 20 października 2018 r.
Zakończenie zajęć: 7 grudnia 2019 r.
 
Koszt studiów: 1.200 zł za semestr
 
Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.