Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)

Edycja XXVIII

Metryka

Nazwa kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Cykl rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2023/2024.

Poziom kształcenia: studia podyplomowe.

Forma prowadzenia studiów: niestacjonarne / studia podyplomowe online (hybrydowe).

Liczba semestrów: 3 - 640 godzin - pedagogiczne studia podyplomowe.

Rozpoczęcie zajęć: 21 października 2023 r.

Zakończenie zajęć: 31 sierpnia 2024 r.

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Cena: 1.200 zł za semestr.

Po ukończeniu studiów z zakresu oligofrenopedagogiki, absolwenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które uprawniają ich do pracy w charakterze:

Oligofrenopedagoga: specjalisty pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, pomagając im w nauce, rozwoju oraz adaptacji w społeczeństwie nauczyciela wspierającego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w procesie edukacji.

Terapeuty zajęciowego: profesjonalisty organizującego i prowadzącego terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doradcy metodycznego w placówkach oświatowych: specjalisty doradzającego nauczycielom, jak pracować z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Koordynatora programów terapeutycznych: osoby odpowiedzialnej za tworzenie i nadzorowanie programów terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to kluczowe elementy, które mają na celu wspieranie ich rozwoju oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W tym przewodniku omówimy najważniejsze aspekty edukacji i rehabilitacji, takie jak metody pracy, indywidualne podejście do ucznia, a także znaczenie współpracy z rodziną i specjalistami.

W edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną niezwykle ważne jest indywidualne podejście do ucznia. Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma swoje unikalne potrzeby, możliwości i ograniczenia, dlatego plan edukacyjny powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Współpraca z terapeutami, psychologami oraz rodzicami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb ucznia i opracowanie skutecznych strategii nauczania.

W rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną kluczowe jest stosowanie różnorodnych metod pracy, które pozwolą na rozwijanie umiejętności ucznia w różnych obszarach. Przykłady takich metod to terapia zajęciowa, terapia ruchowa, terapia mowy czy terapia behawioralna. Dobór odpowiednich metod zależy od indywidualnych potrzeb ucznia oraz jego możliwości.

Ważnym elementem edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jest integracja z rówieśnikami. Uczestnictwo w życiu społecznym, nawiązywanie relacji z innymi osobami oraz rozwijanie umiejętności społecznych to kluczowe aspekty, które wpływają na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca z nauczycielami, terapeutami oraz rodzicami pozwala na tworzenie odpowiednich warunków do integracji ucznia z otoczeniem.

Podsumowując, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to proces, który wymaga indywidualnego podejścia, stosowania różnorodnych metod pracy oraz współpracy z rodziną i specjalistami. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji.

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielka i dzieci

Rola oligofrenopedagogiki
w edukacji i rehabilitacji


Znaczenie oligofrenopedagogiki w procesie edukacji i rehabilitacji jest niezaprzeczalne. Oligofrenopedagogika to nauka zajmująca się edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki niej możliwe jest skuteczne wspieranie rozwoju tych osób oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Oligofrenopedagogika: definicja i zastosowanie

Definicja i podstawowe założenia oligofrenopedagogiki opierają się na indywidualnym podejściu do osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając jej potrzeby, możliwości i ograniczenia. W praktyce oznacza to opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, które są dostosowane do potrzeb ucznia.

Praktyczne zastosowanie oligofrenopedagogiki w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną obejmuje różnorodne metody pracy, takie jak terapia zajęciowa, terapia ruchowa, terapia mowy czy terapia behawioralna. Dobór odpowiednich metod zależy od indywidualnych potrzeb ucznia oraz jego możliwości.

Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Psychologia rewalidacyjna wzbogaca praktykę oligofrenopedagogiki, wprowadzając elementy terapii skoncentrowanej na rozwijaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zastosowanie elementów psychologii rewalidacyjnej w edukacji i rehabilitacji pozwala na jeszcze bardziej kompleksowe podejście do procesu wsparcia rozwoju tych osób.

Jak nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystuje oligofrenopedagogikę?

Rola nauczyciela w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowa. Nauczyciel, korzystając z wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, opracowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dobiera odpowiednie metody pracy oraz współpracuje z terapeutami, psychologami oraz rodzicami ucznia.

Praktyczne zastosowanie oligofrenopedagogiki przez nauczycieli obejmuje między innymi: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację programów terapeutycznych, wspieranie ucznia w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz monitorowanie postępów ucznia i dostosowywanie programów edukacyjnych do jego potrzeb.

Działania rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Znaczenie działań rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawczych

Działania rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawcze mają kluczowe znaczenie w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wpływają one na rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz motorycznych. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym oraz pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Przykłady skutecznych działań rewalidacyjnych obejmują terapie indywidualne i grupowe, zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej, terapie zajęciowe czy terapie ruchowe. Wszystkie te działania mają na celu wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dostosowanie ich do wymagań otoczenia.

Praktyki pedagogiczne stosowane w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

W rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną stosuje się różnorodne praktyki pedagogiczne, które wspierają rozwój tych osób. Przykłady takich praktyk to:

 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia ruchowa,
 • terapia mowy,
 • terapia behawioralna.

Wybór odpowiednich praktyk pedagogicznych zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz od celów, jakie chcemy osiągnąć w procesie rehabilitacji.

Zajęcia terapeutyczne jako element działań rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawczych

Zajęcia terapeutyczne stanowią ważny element działań rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawczych. Ich celem jest wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz poprawa ich funkcjonowania w różnych obszarach życia. Przykłady zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to:

 • zajęcia z terapii zajęciowej,
 • zajęcia z terapii ruchowej,
 • zajęcia z terapii mowy,
 • zajęcia z terapii behawioralnej,
 • zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej.

Wszystkie te działania mają na celu wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dostosowanie ich do wymagań otoczenia. Dzięki nim osoby te mają szansę na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym oraz pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Metodyka kształcenia specjalnego i psychologia rewalidacyjna

Podstawy metodyki kształcenia specjalnego

Metodyka kształcenia specjalnego to zbiór technik i strategii nauczania, które mają na celu wspieranie edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod, nauczyciele są w stanie dostosować proces nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, co pozwala im osiągnąć lepsze wyniki w nauce oraz rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne.

Przykłady zastosowania metodyki kształcenia specjalnego obejmują:

 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia ruchowa,
 • terapia mowy,
 • terapia behawioralna.

Psychologia rewalidacyjna w praktyce

Psychologia rewalidacyjna to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem i wspieraniem wychowania osób niepełnosprawnych. W praktyce, psychologia rewalidacyjna dostarcza narzędzi i technik, które pomagają nauczycielom i terapeutom w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Przykłady zastosowania psychologii rewalidacyjnej w praktyce obejmują:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych,
 • planowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • monitorowanie postępów uczniów,
 • udzielanie wsparcia rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozwiązania terapeutyczne w psychologii rewalidacyjnej

W psychologii rewalidacyjnej stosuje się różne rozwiązania terapeutyczne, które mają na celu wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki zastosowaniu odpowiednich terapii, osoby te mają szansę na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym oraz pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Przykłady rozwiązań terapeutycznych stosowanych w psychologii rewalidacyjnej to:

 • terapia zajęciowa,
 • terapia ruchowa,
 • terapia mowy,
 • terapia behawioralna,
 • zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej.

Wszystkie te działania mają na celu wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dostosowanie ich do wymagań otoczenia. Dzięki nim osoby te mają szansę na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym oraz pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ocena poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną są kluczowe dla planowania działań rehabilitacyjnych. Obejmują one zarówno testy psychologiczne, jak i obserwacje zachowań oraz analizę potrzeb i możliwości danej osoby. Dzięki ocenie poziomu funkcjonowania, specjaliści mogą dostosować terapie i wsparcie do indywidualnych potrzeb, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania psychospołecznego.

Przykłady metod oceny poziomu funkcjonowania to:

 • testy inteligencji,
 • testy osiągnięć edukacyjnych,
 • skale adaptacyjne,
 • obserwacje zachowań i interakcji społecznych.

Potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną

Potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną są zróżnicowane i zależą od indywidualnych cech oraz stopnia niepełnosprawności. Dostosowanie edukacji i rehabilitacji do indywidualnych potrzeb i możliwości jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesie terapeutycznym.

Przykłady działań dostosowujących edukację i rehabilitację do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną to:

 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia ruchowa,
 • terapia mowy,
 • terapia behawioralna,
 • grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Wspieranie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowe dla ich integracji społecznej i dobrostanu emocjonalnego. Dzięki odpowiednim działaniom terapeutycznym i edukacyjnym, osoby te mają szansę na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym oraz pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Znaczenie zajęć edukacyjnych online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest nie do przecenienia, ponieważ umożliwiają one dostęp do wiedzy i umiejętności w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzięki edukacji online, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą uczyć się w swoim tempie, korzystając z różnorodnych materiałów dydaktycznych i narzędzi wspierających proces nauczania.

Aby dostosować edukację online do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, należy uwzględnić specyfikę ich funkcjonowania, możliwości oraz preferencje uczenia się. Ważne jest, aby materiały były przystępne, atrakcyjne wizualnie i angażujące, a także dostosowane do poziomu rozwoju ucznia.

Metody kształcenia online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przykłady metod kształcenia online dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną obejmują:

 • multimedialne materiały dydaktyczne (np. filmy, animacje, prezentacje),
 • gry edukacyjne,
 • zajęcia interaktywne z nauczycielem lub terapeutą,
 • platformy e-learningowe z indywidualnymi ścieżkami nauczania,
 • aplikacje wspierające rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy matematycznych.

Jakie narzędzia i technologie wspierają edukację online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną? Przykłady to:

 • platformy e-learningowe z dostępem do materiałów dydaktycznych,
 • programy do komunikacji online (np. Zoom, Skype),
 • aplikacje do współpracy i organizacji pracy (np. Trello, Google Classroom),
 • narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych (np. Canva, Powtoon),
 • oprogramowanie do adaptacji treści (np. czytniki ekranowe, syntezatory mowy).

Plan zajęć dla kierunku studiów: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Wprowadzenie do psychologii klinicznej i psychopatologii – poznaj podstawy psychologii klinicznej oraz główne zagadnienia z zakresu psychopatologii.

Pedagogika specjalna – nauka interdyscyplinarna – zrozumienie pedagogiki specjalnej jako dziedziny łączącej wiedzę z różnych nauk.

Dydaktyka specjalna – teoria i praktyka – zajrzyj w głąb dydaktyki specjalnej, poznając jej teoretyczne podstawy oraz empiryczne aspekty.

Społeczne postawy wobec niepełnosprawności – zastanów się nad tym, jak społeczeństwo postrzega osoby z niepełnosprawnością i jakie są przyczyny niedostosowania społecznego.

Regulacje prawne w rehabilitacji – zapoznaj się z aktualnymi przepisami dotyczącymi rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Rodzina a niepełnosprawność – zrozumienie sytuacji rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością.

Diagnostyka psychopedagogiczna – naucz się diagnozować potrzeby edukacyjne i psychologiczne uczniów.

Opieka i wychowanie specjalne – poznaj zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Rehabilitacja w praktyce – zrozumienie podstawowych zasad i metod pracy rehabilitacyjnej.

Resocjalizacja i socjoterapia – dowiedz się, jakie są zasady i metody pracy resocjalizacyjnej oraz socjoterapeutycznej.

Zaburzenia rozwoju a niepełnosprawność intelektualna – zajrzyj w głąb specyfiki zaburzeń rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Społeczne wyzwania niepełnosprawności intelektualnej – zastanów się nad problemami społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktywność uczniów z zaburzeniami intelektualnymi – dowiedz się więcej o społecznej i ruchowej aktywności uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej.

Współpraca z rodzicami i specjalistami – poznaj kluczowe aspekty współpracy nauczyciela z rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się rehabilitacją uczniów.

Metody pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną – zrozumienie różnorodnych metod i form pracy z uczniami.

Dydaktyka dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – poznaj specyfikę nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Metoda Dobrego Startu – zapoznaj się z tą innowacyjną metodą pracy z uczniami.

Praktyka – zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce, pracując bezpośrednio z uczniami.

Jak dostosować edukację online do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Specyfika edukacji online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną polega na uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb, preferencji oraz trudności związanych z komunikacją, interakcjami społecznymi czy przetwarzaniem informacji sensorycznych. Ważne jest, aby materiały były klarowne, uporządkowane i dostosowane do poziomu rozwoju ucznia. Przykłady skutecznych strategii edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji online to:

 1. Kluczowe elementy programu: Jasne instrukcje i prosty język: Naucz się komunikować w sposób zrozumiały dla Twoich uczniów.
 2. Wizualne wsparcie: Wykorzystaj piktogramy, schematy i inne narzędzia wizualne, aby ułatwić proces nauczania.
 3. Indywidualne podejście: Uwzględniające zainteresowania i potrzeby ucznia w materiałach dydaktycznych.
 4. Techniki uczenia się oparte na dowodach: Poznaj sprawdzone metody, takie jak uczenie strukturalne czy terapia behawioralna.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że szczegółowo omówiliśmy znaczenie edukacji online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiliśmy metody kształcenia online dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, takie jak multimedialne materiały dydaktyczne, gry edukacyjne, zajęcia interaktywne z nauczycielem czy terapeutą, platformy e-learningowe z indywidualnymi ścieżkami nauczania oraz aplikacje wspierające rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych czy matematycznych.

W czasie studiów wykorzystujemy również narzędzia i technologie wspierające edukację online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takie jak platformy e-learningowe, programy do komunikacji online, aplikacje do współpracy i organizacji pracy, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych oraz oprogramowanie do adaptacji treści.

Omówiliśmy także specyfikę edukacji online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym uwzględnienie ich indywidualnych potrzeb, preferencji oraz trudności związanych z komunikacją, interakcjami społecznymi czy przetwarzaniem informacji sensorycznych. Przedstawiliśmy skuteczne strategie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji online, takie jak używanie jasnych instrukcji i prostego języka, stosowanie wizualnych wsparć, uwzględnianie zainteresowań ucznia w materiałach dydaktycznych, planowanie regularnych przerw i czasu na relaks oraz zastosowanie technik uczenia się opartych na dowodach.

Podkreśliliśmy, że edukacja online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną może przyczynić się do lepszego dostosowania procesu nauczania do ich potrzeb i możliwości, co z kolei wpłynie na efektywność kształcenia i rozwój kompetencji życiowych.

Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej liczby osób wpisanych na dany kierunek.

Dołącz do naszej społeczności na studiach podyplomowych Andragog

Rekrutacja OnLine

Dlaczego warto zostać słuchaczem studiów podyplomowych Andragog? 🎓

Specjalistyczna oferta: Nasze studia podyplomowe są skrojone pod potrzeby rynku pracy, co daje Ci pewność, że zdobywasz wiedzę, która otworzy przed Tobą drzwi do kariery w dziedzinie andragogiki.

Nauka od ekspertów: Nasza kadra to prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach. Mają nie tylko praktyczne doświadczenie, ale też teoretyczną wiedzę. Dzięki nim poznasz tajniki swojego zawodu od najlepszych.

Nowoczesność w nauce: Uważasz, że nauka powinna iść z duchem czasu? My też! Wykorzystujemy najnowsze technologie i metody nauczania, by nauka była ciekawa i efektywna dlatego część zajęć odbywa się w formie zdalnej.

Jesteś dla nas ważny: Na studiach podyplomowych Andragog każdy student jest traktowany indywidualnie. Dbamy o bliski kontakt i wsparcie na każdym etapie Twojej edukacji. Małe grupy zajęciowe to gwarancja, że będziesz miał możliwość aktywnego udziału w zajęciach i nie zostaniesz niezauważony.


Brzmi zachęcająco?
Dołącz do nas i rozwijaj się w przyjaznej atmosferze studiów podyplomowych Andragog!

Skorzystaj z formularza rekrutacji online
Wypełnij poprawnie wszystkie pola i wyślij go do nas.
Zweryfikujemy otrzymane dane i skontaktujemy się niebawem, by przekazać informacje, jak dalej będzie przebiegała rekrutacja.

Przeciągnij i upuść plik lub Wybierz
Pobierz elektroniczny formularz, wypełnij go i załącz plik do zgłoszenia online.

Częste pytania

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Andragog, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, złożyć wniosek osobiście lub wysłać wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

Mamy nadzieję, że powyższe odpowiedzi pomogą w lepszym zrozumieniu procesu rekrutacji i studiowania w Andragog. Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę daj nam znać!